Печат на тази страница

Информация за проект

Написана от 20 Юли 2018

СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК” в качеството си на Бенефициент подписа Административен договор № МДР – ИП – 01 – 77 / 16.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за водено от общностите местно развитие и Споразумение № МДР – ИП – 01 – 78 / 16.07.2018 г. за управление на Стратегия за водено от общностите местно развитие, във връзка с изпълнението на проект „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, финансиран по Програма за морско дело и рибарство, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство.

            С проекта е одобрена за изпълнение Стратегията за водено от общностите местно развитие /СВОМР/, която ще се реализира на територията на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК /МИРГ Пазарджик/ включваща общо 31 населени места от община Пазарджик ( без гр. Пазарджик) / с. Алеко Константиново, с. Априлци, с. Братаница, с. Величково, с. Гелеменово, с. Главиница, с. Говедаре, с. Дебръщица, с. Добровница, с. Драгор, с. Звъничево, с. Ивайло, с. Крали Марко, с. Ляхово, с. Мало Конаре, с. Мирянци, с. Мокрище, с. Овчеполци, с. Огняново, с. Паталеница, с. Пищигово, с. Росен, с. Сарая, с. Сбор, с. Синитово, с. Тополи Дол, с. Хаджиево, с. Цар Асен, с. Црънча, с. Черногорово, с. Юнаците/.

Проектът ще се реализира в периода от16.07.2018 г. до 15.07.2023 г.

Максималният размер на безвъзмездна финансова помощ (БФП) за текущи разходи и разходи за популяризиране на стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР), във връзка с изпълнението на Стратегия за ВОМР, която УО на ПМДР ще предостави на МИРГ, е в размер до 977 915,00 лева, от които:

1. текущи разходи на МИРГ в размер до 782 332,00 лв.

2. разходи за популяризиране на стратегията до 195 583,00 лв.

Предварително одобреният максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проекти към стратегията за ВОМР е в размер на 2 933 745 лева.

Основната цел на СВОМР е повишаване икономическия и социален просперитет на територията и подобряване на качеството на живот в рибарската област.

           

            Стратегическите цели на СВОМР и обхванатите приоритети са следните:

  • Стратегическа цел 1 – постигане на балансирано и интегрирано икономическо развитие, осигуряващо заетост и намаляване на бедността

Приоритет 1 Увеличаване конкурентоспособното участие на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото развитие на рибарския район и насърчаване иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни места.

Изпълнението на заложените мерки в Стратегията за ВОМР ще увеличи конкурентоспособното участие на секторите на рибарството и аквакултурите в устойчивото развитие на рибарските райони и да насърчават иновативни подходи за осигуряване на растеж и работни места, по-специално посредством добавяне на стойност към продуктите от риболов и аквакултури.

Приоритет 2 Поддържане на заетостта в рибарската област и създаване на нови работни места посредством разнообразяване на дейностите или икономическо и социално преструктуриране на рибарския район с цел преодоляване на социално-икономическите трудности.

В рамките на стратегията са заложени мерки за поддържане на заетостта в рибарския район и създаването на нови работни места, посредством разнообразяване на дейностите или икономическото и социалното преструктуриране на рибарския район с цел преодоляване на социално-икономическите трудности, настъпили в резултат на промени в сектор "Рибарство“.

  • Стратегическа цел 2 осигуряване на високо качество на живот и услуги за населението и развитие на устойчив туризъм

Приоритет 3 Повишаване на привлекателността на рибарската област, като място за живеене, чрез инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, насърчаване на културното наследство и туризма.

Стратегията за ВОМР ще допринесе за повишаване на привлекателността на рибарския район, като място за живеене, чрез инвестиции за подобряване средата на живот, културни дейности, насърчаване на културното наследство, инфраструктурата и туризма. Прилагането на подобни мерки ще даде възможност за диверсификация на дейностите в рибарския район и повишаване потенциала за създаване на заетост и възможности за укрепване на чувството за местна идентичност.

            Специфичните цели към приоритетите са:

  • Специфични цели към Приоритет 1

Специфична цел 1.1 Създаване на нови работни места и насърчаване на предприемачеството, чрез въвеждането на иновации на всички етапи от веригата за доставка на продукти от риболов и аквакултури.

Специфична цел 1.2 Въвеждане на нови технологии и дребномащабни инвестиции в инфраструктура за производство, преработка или продажба на риба.

МИРГ ще насочи усилията си към финансиране на проекти за закупуване и прилагане на нови технологии, инвестиции и изграждане и подобряване на производствения процес, изграждане на помещения, производство на нови продукти и въвеждане на нови технологии, подобряване и контрол на качеството на продуктите, повишаване на уменията на персонала в сектора.

Целите ще бъдат реализирани посредством прилагането на две мерки:

Мярка 1.1 Производствени инвестиции в сектора на рибарството и аквакултурите

Мярка 1.2 Създаване на добавена стойност към продуктите в сектор „Рибарство“ и аквакултурите.

  • Специфични цели към Приоритет 2

Специфична цел 2.1 Диверсификация на първични производствени дейности (например нови риболовни техники и принадлежности) — т.е. диверсификация в рамките риболовния сектор.

Специфична цел 2.2 Диверсификация на дейности във веригата на генериране на стойност на рибата (при дейности, които добавят стойност към рибни продукти: директни продажби, маркетинг, др.)

Специфична цел 2.3 Създаване на заетост извън секторите „Рибарство“ и аквакултури

Тези цели ще се реализират основно, чрез прилагане и използване на две основни мерки:

Мярка 2.1 Разнообразяване на икономическите дейности в рамките на риболовния сектор;

Мярка 2.2 Разнообразяване към дейности извън секторите „Риболов“ и аквакултури.

  • Специфични цели към Приоритет 3

Специфична цел 3.1Създаване и/или модернизиране туристически продукти и услуги, свързани с риболовен туризъм и рибарството и осигуряване на алтернативна заетост.

Специфична цел 3.2 Подобряване на инфраструктурата и услугите, свързани с малките рибарски стопанства.

МИРГ ще стимулира и предвижда разработване и реализирането на основни дейности за идентифициране и предлагане на специфична рибна кухня, (например създаването на рибен ресторант) и разширяването на менюто в ресторанти в територията, организиране на тържище и необходимата за това инфраструктура за директна продажба.

Тези дейности МИРГ ще подкрепи, чрез две основни мерки:

Мярка 3.1 Насърчаване развитието на устойчив риболовен туризъм в РР;

Мярка 3.2 Подкрепа за развитието на дребно мащабна инфраструктура.