Печат на тази страница

Участие в информационна среща в гр. Пазарджик

Написана от 30 Сеп 2019

МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК уведомява обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организира информационнА срещА на 03.10.2019 г. /ЧЕТВЪРТЪК/ от 13:00 ч. в гр. ПАЗАРДЖИК, УЛ. ГУРКО №2, ЕТ.4, ПРИЕМНА НА МИРГ.

ИнформационнАтА срещА Е СЪС СЛЕДНАТА програма:

- ПРОЦЕДУРИ чрез подбор на проекти ПО МЕРКИ ОТ Стратегия за ВОМР на МИРГ ПАЗАРДЖИК СЪГЛАСНО ИГРП ЗА 2019 Г. НА МИРГ ПАЗАРДЖИК;

- Начин на кандидатстване с проекти;

- Дискусия.

 

ИнформационнАтА срещА се осъществява в рамките на Проект „ВОМР на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по Процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на стратегиите за водено от общностите местно развитие”, Приоритет на Съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” Административен Договор № МДР – ИП – 01 – 77 / 16.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на Стратегия за ВОМР и Споразумение № МДР – ИП – 01 – 78 / 16.07.2018 г. за управление на Стратегия за ВОМР.

В тази връзка, МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК отправя покана за участие в информационната среща и разчита на Вашето активно участие.

 

 

от екипа на МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА РИБАРСКА ГРУПА ПАЗАРДЖИК