Печат на тази страница

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Написана от 03 Юли 2020

Местна инициативна рибарска група – Пазарджик /МИРГ – Пазарджик/ съвместно с Областен информационен център – Пазарджик /ОИЦ – Пазарджик/, уведомяват обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организират информационна среща на 22.07.2020 г. /сряда/ от 11:00 ч. в гр. Пазарджик, бул. „България“ №2, ет.2, Пленарна зала.

Информационната среща е със следната програма:

  • Процедури чрез подбор на проекти по мерки от стратегия за ВОМР на МИРГ – Пазарджик съгласно ИГРП за 2020 г. на МИРГ – Пазарджик;
  • Начин на кандидатстване с проекти – създаване на профил в ИСУН 2020, подаване на формуляр за кандидатстване;
  • Дискусия.

 

Информационната среща се осъществява в рамките на:

  • Проект „ВОМР на Местна инициативна рибарска група – Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на Стратегиите за водено от общностите местно развитие”, приоритет на съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” административен договор № МДР–ИП–01–77/16.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР и споразумение № МДР–ИП–01–78/16.07.2018 г. за управление на стратегия за ВОМР.
  • Проект BG05SFOP001-4.004-0004-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Пазарджик 2019-2021


В тази връзка, МИРГ – Пазарджик и ОИЦ – Пазарджик отправят покана за участие в информационната среща и разчитат на Вашето активно участие.

От екипа на Местна инициативна рибарска група – Пазарджик и ОИЦ – Пазарджик.