Печат на тази страница

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННА СРЕЩА

Написана от 01 Юни 2021

Местна инициативна рибарска група – Пазарджик /МИРГ – Пазарджик/ съвместно с Областен информационен център – Пазарджик /ОИЦ – Пазарджик/, уведомяват обществеността, заинтересованите граждани и юридически лица, че организират информационна среща на 11.06.2021 г. /сряда/ от 10:30 ч. в гр. Пазарджик, бул. „България“ №2, ет.2, Пленарна зала.

 

Информационната среща е със следната програма:

ü      Процедури чрез подбор на проекти по мерки от стратегия за ВОМР на МИРГ – Пазарджик съгласно ИГРП за 2020 г. на МИРГ – ПазарджикПредставени от МИРГ Пазарджик;

ü      Представяне прилагането на Интегрираните териториални инвестиции в новия програмен период, които следва да послужат като мощен инструмент за стимулиране създаването на партньорства между широк кръг заинтересовани страни (бизнес, публичнa администрация, НПО, научни и образователни организации и др.) и за изграждане на нови, високотехнологични, иновативни и привлекателни за инвеститорите индустриални паркове, с което да се стимулира и регионалната икономика – Представени от ОИЦ – Пазарджик.

ü      Дискусия.

Информационната среща се осъществява в рамките на:

ü      Проект „ВОМР на Местна инициативна рибарска група – Пазарджик”, който се реализира с финансовата подкрепа на Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейски фонд за морско дело и рибарство, по процедура BG14MFOP001-4.002 „Изпълнение на Стратегиите за водено от общностите местно развитие”, приоритет на съюза 4 „Повишаване на заетостта и териториалното сближаване” административен договор № МДР–ИП–01–77/16.07.2018 г. за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за текущи разходи и популяризиране на стратегия за ВОМР и споразумение № МДР–ИП–01–78/16.07.2018 г. за управление на стратегия за ВОМР.

ü      Проект BG05SFOP001-4.004-0004-C01 „Функциониране на Областен информационен център – Пазарджик 2019-2021

В тази връзка, МИРГ – Пазарджик и ОИЦ – Пазарджик отправят покана за участие в информационната среща и разчитат на Вашето активно участие.

От екипа на Местна инициативна рибарска група – Пазарджик и ОИЦ – Пазарджик.